VICE-PRINCIPAL

 • RASHMI M. PANDYA

MORNING TEACHING STAFF

 • R. C. DESAI
 • A. N. DESAI
 • V. S. DESAI
 • K. K. RATHOD
 • R. P. DHAVAN
 • S. R. PANSHIKAR
 • CHETNA H.DESAI
 • REKHABEN Y. DOSHI
 • RESHMA RAUT
 • DIPTI RATHOD
 • RAJESH VISHWAKARMA
 • CHETNA PANDYA
 • MAYA K. PATEL
 • SNEHPRABHA NARVEKAR
 • KETKI MISTRY
 • KETAN PATEL
 • RAJESHRI PATEL
 • BHAVANA PATEL
 • MANISHA DHONDE
 • MONA NAYAK
 • S. A. KOLTE
 • MARCELLINA S. KEDARI
 • SARAH KRISHNAKUMAR
 • PINKY T. JANI
 • JAYALAKSHMI SUDHIR
 • ARUNKUMAR DUBE
 • ESAKKI RAM
 • RUBY GHOSH
 • PRIYA K. PENKAR
 • JASJIT KAUR
 • RENU C. RAI
 • AARTI S. PATIL
 • SANJIVKUMAR SINGH
 • JITENDRA TIWARI
 • PRAMOD D. AROTE
 • MADHAVI JOSHI
 • SHEELA NAIR
 • Notice Board

   Site Logo

© Shri T P Bhatia College of Science 2014 - 2024. Powered by: The KES.