ADMIN

 • NANDA KASHID
 • SUMATHI MURUGESH
 • GEETA BACHANI
 • LATA BHANDARE
 • TRUPTI NARKAR
 • RAMESH PUNDKAR
 • SHEILAJA SHAH
 • TRUPTI RAORANE

LIBRARIAN

 • MADHU MISTRY
 • SAGAR MESTRY

LIBRARY ATTENDANT

 • SURESH SHETTIGAR

PEON

 • JITENDRA RAI
 • HARIBANSH YADAV
 • URMILA GUAD
 • VIJAY GOSAVI
 • RAMCHANDRA MATAL
 • SURESH MANDAVKAR
 • RUPALI SAKPAL

PHYSICS LAB

 • C. M. CHAVAN
 • MILIND DAMU KHARAT
 • SUNIL BHARDWAJ
 • KUNDAN YADAV
 • RAMASHANKAR YADAV

CHEMISTRY LAB

 • D. K. MHATRE
 • SUNIL YADAV
 • SHIVBAHADUR YADAV
 • ASHOK PASHTE
 • YOGESH GOTARNE

BIOLOGY LAB

 • AMOL PATIL
 • SANTOSH BHANDARI
 • SUJEET YADAV
 • PRAKASH KOKARE

ELECTRICAL MAINTENANCE LAB

 • AKHILESH THAKUR
 • SAMEER GHAG

COMPUTER SCIENCE LAB

 • PARAG PATIL
 • SUJEETKUMAR THAKUR
 • MANISH P. CHAVAN

ELECTRONIC LAB

 • SANJAY KHADE
 • SANTOSH T. SAKPAL

MECHANICAL MAINTENANCE LAB

 • LLOYD DIAS
 • AVINASH SONAWANE
 • ABASAHEB PADALKAR

INFORMATION TECHNOLOGY LAB

 • RAKESH PADYAR
 • Notice Board

   Site Logo

© Shri T P Bhatia College of Science 2014 - 2024. Powered by: The KES.