Principal - Dr. Sangeeta Srivastava awarded 'MAHARASHTRA RAJYA ADARSH SHIKSHAK PURASKAR - 2017', 18th September 2017, Solapur by Hon'ble Education Minister Sri Vinod Tawde.

Site Logo

© Shri T P Bhatia College of Science 2014 - 2022. Powered by: Mr. Ashish Pandey.